DISKUSE

©KOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Vývoj aplikácií 6/10: Kalendár a profily v DMS

Vytisknout článek

Prináąame ąiestu čas» seriálu "Vývoj aplikácií v Lotus Notes pre začiatočníkov"


Z obsahu 6. časti

Predchádzajúca čas» seriálu nás naučila vytvára» a formátova» tlačítka - akcie. Tentokrát sa budeme venova» odpovediam na ďaląie otázky pouľívateµov:

  • V určitých typoch dokumentov je vhodné evidova» dátum ich platnosti. Typy – kategórie, pre ktoré to platí, si chceme konfigurova» sami. Ak teda zvolíme danú kategóriu dokumentu, zobrazí sa nám aj dátum platnosti, inak nie.
  • Chceme kalendár, v ktorom budú informácie o ukončení platnosti dokumentov.

V pripojenom článku sa dozviete, ako splni» tieto poľiadavky, pričom sa naučíte:
  • Vytvára» profile dokumenty
  • Číta» obsah polí z profile dokumentov
  • Dynamicky zobrazova» - skrýva» čas» formulára
  • Vytvára» kalendárový pohµad

Celý článok vo formátě PDF (329 kB).

Nabudúce budeme upravova» navigáciu v aplikácii.

Autor: Miroslav Uhlár
Datum: 10.07.2006


Sdílet článek Seznam komentářů

Zatím nebyl přidán ľádný komentář. Buďte první!


Související články:
» 

LotusScript 4/4: Polia a Domino XML

 (Tutorial, 12.04.2011)

» 

LotusScript 3/4: Dokumenty

 (Tutorial, 09.03.2011)

» 

LotusScript 2/4: Domino objekty

 (Tutorial, 08.02.2011)

» 

LotusScript 1/4: Základy

 (Tutorial, 18.01.2011)

»