Unread Marks - 1

Miroslav Uhlár, 20. května 2004, světNotes.cz

Miro Uhlár nejenže polní své sliby, ale plní je rychle. Ale dodaný materiál je obsáhlejší, než jsme čekali a tak tímto článkem začíná menší seriál věnovaný Unread Marks. První díl má podtitul Východiská koncepcie Unread Marks.

Východiská koncepcie Unread Marks

Cieľ subsystému Unread Marks (UM) – príznakov o čítaní (nečítaní) dokumentov v prostredí Domino/Notes - je postavený na dvoch východiskách:


Ako sa s touto výzvou vysporiadali vývojári v IBM/Lotus?

Stav čítania dokumentov pre používateľa zabezpečili mechanizmom, ktorý je možné zapnúť/vypnúť centrálne na úrovni databázy (Database Properties). Následne je možné dolaďovať UM monitorovanie na úrovni pohľadu, kde – ak je zapnuté - vizualizuje stav nečítania dokumentu nasledujúcim spôsobom:


Zároveň umožnili aplikačným vývojárom upraviť túto indikáciu pre daný pohľad:

Zmena stavu dokumentu na čítaný môže nastať jedným zo spôsobov:

Zmena stavu dokumentu na nečítaný môže nastať jedným zo spôsobov:

Optimalizácia výkonnosti znamenala snahu nájsť taký model, kde pridaná hodnota UM monitorovania by zároveň neznamenala výrazne zníženú odozvu systému a rapídny nárast požadovaného diskového priestoru. V distribuovanom prostredí sa to ukázalo ako mimoriadne náročné – aj preto je problematika UM plná fixov a architektonických zmien medzi jednotlivými verizami. V nasledujúcich kapitolách je popísané riešenie pre verzie 6.02 a nižšie – teda 6.0.x a 5.x (vzhľadom k R4.x UM špecifikám tieto nie sú zohľadnené).

Miroslav Uhlár